Thông báo từ Hội Doanh Nhân Triệu Sơn tại Hà Nội! – Xem ngay

Quy chế hoạt động
Quy chế hoạt động

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của CLB Doanh nhân 

Triệu Sơn tại Hà Nội

 

Chương I

 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thông tin chung

1.1 Tên gọi:

 1. – Tên chính thức: CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN TRIỆU SƠN TẠI HÀ NỘI
 2. – Tên viết tắt:  DTH
 3. – Câu lạc bộ Doanh Nhân Triệu Sơn tại Hà Nội là một “ Hội đoàn” hoạt động trong khuôn khổ pháp luật VN dựa trên nguyên tắc “Tự nguyện – Bình đẳng – Hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau”.

1.2  Văn phòng Câu lạc bộ được luân chuyển theo nhiệm kỳ của Chủ tịch Câu lạc bộ, được bố trí một phòng tại Doanh nghiệp của Chủ tịch.

1.3  Câu lạc bộ có con dấu riêng, có logo làm biểu tượng và có Website, mạng xã hội để làm công cụ truyền thông, liên lạc và tổ chức hoạt động thường ngày của Câu lạc bộ.

1.4  Ngày ra mắt CLB là ngày 07/05/2023

Điều 2. Mục đích hoạt động

2.1  Tạo ra môi trường giao lưu, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm về quản lý điều hành doanh nghiệp; nâng cao chất lượng chuyên môn, sản phẩm dịch vụ cho các doanh nghiệp Hội viên. Tạo mọi điều kiện cần thiết và tốt nhất cho các Hội viên Câu lạc bộ trao đổi, hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh.

2.2  Động viên, tư vấn, tìm kiếm các giải pháp xử lý công việc khi các cá nhân hoặc Doanh nghiệp của các Hội viên gặp khó khăn.

2.3  Khuyến khích, giúp đỡ và hỗ trợ con em quê hương Triệu Sơn bước đầu khởi nghiệp, Quảng bá những Doanh nhân thành đạt đến con em và thế hệ sau được biết để học tập.

2.4 Thúc đẩy các hoạt động giới thiệu đầu tư, kết nối các đối tác với địa phương, chia sẻ kinh nghiệm cho Doanh nghiệp trên địa bàn Triệu Sơn khi họ có nhu cầu, đặc biệt tham gia tham mưu với chính quyền địa phương các cơ chế, chính sách đối với Doanh nghiệp.

Chương II

 NHIỆM VỤ

Điều 3 . Nhiệm vụ 

3.1  Xây dựng môi trường giao lưu cởi mở, thân thiện đoàn kết giữa các Hội viên. Tổ chức các cuộc gặp gỡ Hội viên theo chuyên đề, theo nhóm nhu cầu của các Doanh nhân quê Triệu Sơn trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

3.2  Giới thiệu các cơ hội kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm có liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp, Doanh nhân.

3.3  Trong trường hợp Hội viên hoặc Doanh nghiệp của Hội viên gặp khó khăn cần giúp đỡ thì huy động mọi khả năng có thể để trợ giúp.

3.4  Giới thiệu truyền thống tốt đẹp của quê hương Triệu Sơn cho các thế hệ con em và    những người quan tâm đến Triệu Sơn.

3.5  Tham gia tích cực các hoạt động xã hội khi cần thiết, mở rộng giao lưu với các Hội đoàn, Tổ chức phi chính phủ tại Hà Nội và các địa phương. Giữ gìn và bảo vệ uy tín của Câu lạc bộ và Hội viên Câu lạc bộ.

3.6  Tích cực vận động phát triển Hội viên và mở rộng địa bàn hoạt động của Câu lạc bộ.

 

Chương III

 NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 4. Nguyên tắc chung

4.1  Câu lạc bộ được thành lập để hoạt động tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, không vì lợi ích chính trị hay các lợi ích bất hợp pháp khác. Mọi Hội viên được tự nguyện, bình đẳng tự giác liên kết nhóm để hợp tác lẫn nhau cho phù hợp với đặc thù công việc của Hội viên.

4.2  Các nhóm nhỏ Hội viên tổ chức giao lưu, kết nối công việc được Ban chấp hành Câu lạc bộ bố trí tại văn phòng CLB (nếu cần), các hoạt động đơn lẻ theo nhóm tự chủ động kinh phí sinh hoạt.

4.3  Mọi Hội viên khi gia nhập Câu lạc bộ có quyền và nghĩa đóng phí Hội viên hàng năm theo quy định tại quy chế này nhằm tạo nguồn kinh phí duy trì các hoạt động của Câu lạc bộ.

4.4 Con người và tình đồng hương là cốt lõi: Tôn trọng con người, đồng hương là mấu chốt, tạo điều kiện cho các Hội viên phát triển tối đa tài năng và đóng góp cho CLB và quê hương.

Điều 5. Đại hội và thời gian sinh hoạt định kỳ

5.1  Đại hội toàn thể Hội viên tổ chức Ba năm/ 01 lần, do Ban chấp hành (BCH) triệu tập, BCH là cơ quan lãnh đạo cao nhất của CLB giữa hai kỳ đại hội.

5.2 Nhiệm kỳ của Ban chấp hành là 03 năm.

5.3 Đại hội có nhiệm vụ và quyền hạn:

 1. Thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ hiện tại và phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.
 2. Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung quy chế.
 3. Bầu Ban chấp hành mới

5.4 Nguyên tắc, hình thức biểu quyết tại Đại hội

 1. Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.
 2. Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá bán (>50%) đại biểu chính thức có mặt tán thành. Kết quả bầu bầu Ban chấp hành theo nguyên tắc lấy đủ số người từ số phiếu cao đến thấp ủng hộ.

5.5  Thời gian sinh hoạt định kỳ của CLB 2 tháng 1 lần, vào thứ 7 tuần đầu tiên của tháng thứ 2, với các nội dung họp như Tổ chức sinh nhật cho các Hội viên CLB, kết nối các Hội viên mới, chia sẻ các chủ đề khác nhau.

Điều 6. Ban chấp hành

6.1 Cơ cấu tổ chức

 1. Ban chấp hành gồm có 15 thành viên:
  • Trong đó Ban Thường trực gồm có 07 thành viên: 01 Chủ tịch; 01 Phó Chủ tịch thường trực; 01 Phó Chủ tịch; 01 Ủy viên thường trực – Tổng Thư ký quản lý và điều phối mọi hoạt động của văn phòng CLB; 01 Ủy viên thường trực – Trưởng Ban Hội viên; 01 Ủy viên thường trực – Trưởng Ban Tài chính; 01 Ủy viên thường trực – Trưởng Ban Truyền thông – Sự kiện;
  • 11 Uỷ viên BCH – Thành viên các Ban chức năng phụ trách các công việc được Trưởng Ban và lãnh đạo CLB giao.
  • Ban Chấp hành CLB do Đại hội bầu ra theo nguyên tắc biểu quyết từ cao xuống cho đến khi đủ số lượng, số lượng thành viên trong Ban chấp hành do Đại hội quyết định theo từng nhiệm kỳ.
 2. Chủ tịch CLB là người đại diện của CLB. Chủ tịch CLB do Ban chấp hành bầu trong số các Ủy viên BCH CLB. Có tiêu chuẩn là người lãnh đạo cao nhất của Doanh nghiệp, có uy tín trong xã hội đồng thời có đủ năng lực hoạt động xã hội, nhiệt tình có trách nhiệm cao đảm trách công việc của CLB và cộng đồng Doanh nhân.
 3. Các Ban chức năng của CLB gồm : Ban truyền thông – Sự kiện; Ban Tài chính; Ban Hội viên; Văn phòng do Tổng Thư ký quản lý và điều phối, có trách nhiệm báo cáo cho lãnh đạo CLB về mọi hoạt động theo định kì và kể cả hoạt động bất thường.

Thành viên Ban chấp hành là những người có đủ tiêu chuẩn của người Doanh nhân đã được xác định trong bản quy chế này.

6.2 Nhiệm vụ của Ban chấp hành CLB

 1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội, triển khai công việc chức năng nhiệm vụ của bản quy chế này, thay mặt CLB làm công tác đối nội, đối ngoại.
 2. Phân công công việc cho các thành viên để hoàn thành công tác của CLB.
 3. Tổ chức các kỳ đại hội; xây dựng các chuyên đề đa dạng về chuyên môn, lên kế hoạch tổ chức giao lưu cho nhóm Hội viên hoặc Hội viên với CLB.
 4. Thông tin, công bố thông tin lên trang Web và các công cụ truyền thông khác khi có Hội viên yêu cầu.
 5. Tìm kiếm các cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh và giải quyết khó khăn của Hội viên trong Câu lạc bộ.
 6. Dự trù sơ bộ kinh phí tổ chức các sự kiện và quyết toán tài chính khi kết thúc sự kiện. Báo cáo công tác tài chính công khai, minh bạch cho các Hội viên trong Câu lạc bộ.

 

Chương IV 

  THÀNH VIÊN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN

Điều 7. Hội viên

Hội viên của CLB bao gồm các thành phần: Các chủ Doanh nghiệp; người đứng đầu các Tổ chức kinh tế; Cổ đông/Thành viên/Người sáng lập các Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế; là Đại diện, Lãnh đạo cao cấp trong các Tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước; những người đã từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý trong các Doanh nghiệp, Cơ quan, Tổ chức khác nay đã nghỉ hưu….. tự nguyện đăng ký tham gia vào CLB, chấp hành và thực hiện quy chế hoạt động của CLB; Hội viên CLB được cấp chứng nhận “Hội viên CLB Doanh nhân Triệu Sơn tại Hà Nội”

Điều 8. Quyền lợi của Hội viên

8.1 Được giới thiệu, quảng bá chào bán các sản phẩm của Doanh nghiệp mình trong các kỳ họp Câu lạc bộ, trên Website và các trang tin khác của Câu lạc bộ. Được tiếp cận mọi thông tin Câu lạc bộ truyền tải.

8.2 Được đề đạt các ý kiến của mình, nhu cầu của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu hỗ trợ đến Ban chấp hành tìm kiếm sự hỗ trợ giúp đỡ.

8.3 Quyền tham gia các cuộc hội thảo, tư vấn, hội họp trong các chương trình do Câu lạc bộ tổ chức.

Điều 9. Nghĩa vụ của Hội viên

9.1 Thực hiện đầy đủ mọi quy định của Câu lạc bộ đối với Thành viên.

9.2 Đóng phí thường niên tối thiểu 2.000.000 VNĐ/năm

9.3 Đóng góp đủ kinh phí tham gia các chương trình như hội họp, sinh hoạt ngoài chương trình, hội thảo, khảo sát công việc … do ban tổ chức thông báo.

9.4 Tổ chức tuyên truyền, vận động tìm kiếm các Hội viên tham gia Câu lạc bộ, bảo vệ uy tín Câu lạc bộ và Doanh nghiệp của mình.

9.5 Hỗ trợ giúp đỡ các Hội viên khó khăn trong khả năng của mình, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu chuyên gia tư vấn, đề xuất cho Ban chấp hành xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

9.5 Mọi vấn đề của Câu lạc bộ hoặc Hội viên câu lạc bộ phải bảo mật.

Chương V

TÀI SẢN – TÀI CHÍNH 

Điều 10. Tài sản 

10.1 Tài sản của Câu lạc bộ bao gồm: Tiền mặt, ngoại tệ, những vật dụng được tài trợ, mua sắm hoặc cho tặng bằng hiện vật quản lý tại trụ sở câu lạc bộ.

10.2 Trụ sở và văn phòng của Câu lạc bộ được đặt tại trụ sở Doanh nghiệp của Chủ tịch và được sử dụng miễn phí .  .

10.3 Trách nhiệm quản lý tài sản là Chủ tịch và Tổng Thư ký xác nhận tài sản được gửi tại trụ sở.

Điều 11. Tài chính hoạt động

11.1 Quỹ của CLB được hình thành qua các nguồn thu:

 1. Lệ phí thường niên của CLB thu được từ các Hội viên.
 2. Tài trợ hợp pháp của các cá nhân, các tổ chức trong và ngoài nước.
 3. Các nguồn thu hợp pháp khác.

11.2 Các khoản chi:

 1. Hội viên ốm, đau liên quan đến Phẫu thuật, Bệnh hiểm nghèo, tai nạn nghiêm trọng: Mức chi 1.000.000 VNĐ/lần/măm
 2. Đám hiếu Hội viên, tứ thân phụ mẫu, vợ, chồng con cái: Mức chi 1.000.000 VNĐ và 01 vòng hoa giá trị 500.000 VNĐ
 3. Đám hỷ Hội viên: Mức chi 1.000.000 VNĐ
 4. Những ngày kỷ niệm truyền thống của Doanh nghiệp Hội viên, khai trương văn phòng mới phải thông báo cho Ban chấp Hành. Mức chi 1.000.000 VNĐ hoặc phần quà trị giá tương đương.
 5. Ngày sinh nhật: Vào mỗi kỳ họp định kỳ (cà phê Doanh nhân) 2 tháng 1 lần, BCH sẽ tổ chức sinh nhật tập thể cho các Hội viên có ngày sinh nhật trong tháng đó. Mức chi tối đa không quá  500.000VNĐ

Mức chi phí cho các hoạt động trên tùy theo từng thời điểm.(thay số tiền cụ thể do thời giá thay đổi mà điều lệ có thể sửa đổi sau 3 năm )

Chương VI

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Các Doanh nhân và Doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển CLB, quê hương…. được khen thưởng, hình thức khen thưởng do Ban Chấp hành CLB quy định.

Các hình thức kỷ luật đối với Hội viên CLB là phê bình, thông báo xóa bỏ tư cách Hội viên CLB nếu vi phạm quy chế hoạt động này.

 

TM/ BAN ĐIỀU HÀNH LÂM THỜI

CLB DOANH NHÂN TRIỆU SƠN TẠI HÀ NỘI

CHỦ TỊCH

Lê Văn Vang